مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: مریم متصدی, علی اکبر حق دوست
کلیدواژه ها : موانع - ارزشيابي باليني - آزمون باليني با ساختار عيني - نظرات - مدرسان باليني
: 9164
: 41
: 0
ایندکس شده در :
مقدمه: آزمون OSCE روش مناسبي براي ارزشيابي صلاحيت باليني دانشجويان ميباشد. پژوهش حاضر با هدف تعيين نظرات مدرسان باليني دانشگاه علوم پزشكي كرمان در زمينه ارزشيابي باليني به روش OSCE صورت گرفته است.روشها: در اين پژوهش توصيفي، كل اساتيد باليني پزشكي، دندانپزشكي، پرستاري و مامايي و بهداشت دانشگاه علوم پزشكي كرمان جامعه مورد مطالعه بودند (266 نفر). ميزان پاسخدهي 4/74 درصد بود. اطلاعات از طريق پرسشنامه پژوهشگر ساخته در 5 حيطه فرهنگي، امكانات، دانش فني، زمان و ويژگيهاي آزمون جمعآوري شد. دادهها با استفاده از شاخصهاي پراكندگي و مركزي بيان گرديد و با آزمونهاي آماري t، ANOVA و ضريب همبستگي اسپيرمن و پيرسون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.نتايج: از 198 نفر شركتكننده در پژوهش، بيش از نيمي از آنها مذكر (1/55 درصد) با ميانگين سني 07/4±8/41 بودند. بيشترين رتبه علمي را استادياري، رشته تحصيلي را پزشكي و ميزان تحصيلات (PhD، متخصص و فوق تخصص) تشكيل دادند. بيشترين موافقت مربوط به حيطه امكانات اجرايي (526/2±9/14) و كمترين موافقت مربوط به حيطه دانش فني اجرايي (77/2±91/8) بود. بين نظرات مدرسان بر اساس متغيرهاي ميزان تحصيلات، رشته تحصيلي، رتبه علمي، سابقه آموزش و خدمت باليني اختلاف آماري معنيداري وجود داشت.نتيجهگيري: با توجه به يافتههاي پژوهش، اگرچه موانع و مشكلاتي براي اجراي آزمون OSCE بويژه از نظر امكانات و وقتگيربودن اين روش وجود دارد، اما به علت مزايا و ويژگيهاي خاص اين روش در ارزيابي مهارتهاي باليني، اين مشكلات و نقاط ضعف قابل چشمپوشي بوده و توسعه اين روش و بكارگيري آن از طريق ايجاد بستر مناسب و رفع موانع اجرايي در همه گروههاي آموزشي قابل توصيه است.
نویسندگان: وجیهه همتی, پونه کریم زاده کارنما, علی اکبر حق دوست, رزیتا رضایی, رقیه نظری, M Ehsani
کلیدواژه ها :
: 12966
: 5
: 0
ایندکس شده در :
سابقه و هدف: سيلر کانال ريشه، ماده ای است کمکی که جهت بالا بردن کيفيت پرکردگی کانال ريشه استفاده می شود. هدف از انجام اين مطالعه آزمايشگاهی که با استفاده از روش نفوذ رنگ انجام شد مقايسه ميزان ريزنشت آپيکالی چهار نوع کانال سيلر می باشد. مواد و روش ها: اين مطالعه بر روی 140 دندان قدامی تک کانال کشيده شده انجام شد، دندان ها به چهار گروه آزمون و دو گروه کنترل مثبت و منفی تقسيم شدند و هر گروه آزمون توسط يکی از 4 نوع سيلر: 1- AH26 2- ZOE 3- Apexit 4- Dorifill و گوتاپرکا و به روش تراکم جانبی پر شدند. دندانها پس از مراحل دکلسيفيکاسيون درون جوهر هندی به مدت 15 دقيقه قرار گرفتند و در 3000 دور در دقيقه سانتريفوژ و سپس به مدت 72 ساعت درون جوهر غوطه ور شدند. بعد از برش طولی ميزان نفوذ رنگ توسط سه دندانپزشک با استفاده از کوليس و ذره بين اندازه گيری و سپس نتايج به روش آماری آناليز واريانس و t-test مقايسه گرديدند. يافته ها: گروه AH26 به ميزان 3.08 ميلی متر، ZOE به ميزان 3.25 ميلی متر، Apexit به ميزان 3.82 ميلی متر و Dorifill به ميزان 3.86 ميلی متر ريز نشت را نشان دادند. هم چنين نتايج نشان داد که ميزان ريز نشت بين دو گروه AH26 , ZOE معنی دار نبود ولی بين دو گروه Apexit و Dorifill با ZOE تفاوت معنی داری بود (P<0.0007). نتيجه گيری: اين نتايج نشان دادند که سيلر AH26 بهترين سيلر از نظر ريز نشت می باشد که برای تاييد بيشتر آن، مطالعات کلينيکی تکميلی بر روی انسان و حيوان و به صورت طولانی مدت پيشنهاد می شود
نویسندگان: مریم نصیریان , علی اکبر حق دوست, هاشم زبید , آقای مسعود صفایی
کلیدواژه ها :
: 7627
: 22
: 0
ایندکس شده در :
نویسندگان: مریم شیخ پورخانی, علی اکبر حق دوست
کلیدواژه ها : دانش - عملكرد - گزارش نويسي - مستند سازي - پرستاري
: 7221
: 22
: 0
ایندکس شده در :

  زمينه و هدف: گزارش نويسي يكي از مهم ترين عملكردهاي پرستار است كه در حدود 28 – 13 درصد وقت آنان را به خود اختصاص مي دهد. هيچ چيز به اندازه يك ثبت كامل و استاندارد نمي تواند بيانگر تمام مراقبت هاي داده شده به بيماران باشد.

  هدف از اين پژوهش تعيين دانش و عملكرد پرستاران شاغل در بيمارستان هاي دانشگاهي شهر كرمان در مورد اصول گزارش نويسي پرستاري بود.

  روش بررسي: مطالعه توصيفي و تحليلي بوده و 226 پرستار شاغل در اين مطالعه شركت نمودند. روش نمونه گيري به صورت سرشماري و ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه بود كه شامل سه بخش مشخصات فردي، سئوالات دانش و چك ليست عملكرد بود. جهت تجزيه و تحليل داده ها از شاخص هاي مركزي و پراكندگي و نيز از آزمونهاي كروسكال واليس و من ويتني يو و ضريب همبستگي اسپرمن استفاده شد.

  يافته ها: نتايج پژوهش نشان داد 9/46 درصد پرستاران در گروه سني 26-22 سال با ميانگين و انحراف معيار 45/6 ± 1/30 و 7/86 درصد زن بودند، 3/55 درصد پرستاران سابقه گذراندن دوره گزارش نويسي پرستاري را نداشتند. يافته ها همچنين نشان داد كه 5/46 درصد پرستاران از دانش متوسط در زمينه اصول گزارش نويسي برخوردار بودند و عملكرد 85 درصد پرستاران بد بود و همچنين بين آگاهي و عملكرد پرستاران در زمينه اصول گزارش نويسي ارتباط معنيدار (001/0 > P 24/0 = r ) مشاهده گرديد. بين گذراندن دوره گزارش نويسي پرستاري و دانش پرستاران نيز تفاوت معني دار مشاهده شد (001/0 > P ). به طوري كه ميانگين رتبه دانش پرستاراني كه دوره ديده بودند بيش از پرستاراني بود كه اين دوره را نگذرانده بودند.

  نتيجه گيري: با توجه به نتايج بدست آمده بايستي در جهت ارتقاء آگاهي پرستاران نسبت به اصول گزارش نويسي با برگزاري دوره هاي آموزشي گزارش نويسي اقدامات لازم انجام داد و جهت عملكرد مؤثر بر ضمانت اجرايي آموزش هاي داده شده تأكيد ورزيد