مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: حمید حجتی, سوسن ساعت ساز, رقیه نظری, علی اکبر حق دوست, مصطفی قربانی, فاطمه حاج حسینی
کلیدواژه ها : کمردرد - عوامل روانی اجتماعی - استرس های روانشناختی - پرستاران
: 39793
: 55
: 0
ایندکس شده در :
مقدمه: پرستاران به¬عنوان یک گروه پرخطر برای ابتلا به کمردرد شغلی شناخته شده¬اند. این پژوهش به¬منظور تعیین ارتباط کمردرد با عوامل روانی- اجتماعی و استرس¬های روانشناختی شغلی در پرستاران بیمارستان¬های شهر آمل انجام شد.مواد و روش¬ها: در این مطالعه تحلیلی 400 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان¬های شهر آمل پرسش¬نامه¬ای شامل 3 قسمت اطلاعات دموگرافیک، استرس¬های روانی- اجتماعی مرتبط با کار و استرس¬های روانشناختی مرتبط با کار را تکمیل نمودند. نتایج به¬صورت نسبت شانس خام و تطبیق شده و فاصله اطمینان 95% بیان گردید. نتایج: 324 نفر (81%) پرستاران شرکت¬کننده طی یک سال گذشته حداقل یک بار کمردرد را تجربه کرده¬اند. میانگین سنی شرکت¬کنندگان 2/6+ 4/32 سال، میانگین قد 7/8+7/166 سانتی¬متر و میانگین وزن 8/9+7/67 کیلوگرم بود. از میان مشخصات فردی زن بودن (8/2OR=)، انجام ورزش منظم (4/0OR=)، افزایش قد به ازای هر سانتی¬متر (06/1OR=) و افزایش وزن به ازای هرکیلوگرم (04/1OR=) ارتباط معناداری با کمردرد نشان دادند. از میان عوامل روانی- اجتماعی مرتبط با کار مشاهده شد به ازای هر یک درجه افزایش در شدت نارضایتی ارتباط با همکاران احتمال بروز کمردرد 80% بیش¬تر می¬شود و از میان عوامل استرس¬زای شغلی به ازای هر یک درجه افزایش در طیف (همیشه، بیش¬تر اوقات، بعضی وقت¬ها، هرگز) عجله در کار احتمال بروز کمردرد 40% کم¬تر می¬شود. نتیجه¬گیری: کمردرد یکی از جدی¬ترین مشکلات شغل پرستاری می¬باشد که با استرس¬های روانشناختی محیط کار در ارتباط است. بنابراین تعدیل و اصلاح محیط روانی- اجتماعی بیمارستان و آموزش تکنیک¬های کاهش استرس به¬منظور پیشگیری یا کاهش عوارض ناشی از کمردرد ضروری به¬نظر می¬رسد.
نویسندگان: مریم متصدی, علی اکبر حق دوست
کلیدواژه ها : موانع - ارزشيابي باليني - آزمون باليني با ساختار عيني - نظرات - مدرسان باليني
: 12232
: 41
: 0
ایندکس شده در :
مقدمه: آزمون OSCE روش مناسبي براي ارزشيابي صلاحيت باليني دانشجويان ميباشد. پژوهش حاضر با هدف تعيين نظرات مدرسان باليني دانشگاه علوم پزشكي كرمان در زمينه ارزشيابي باليني به روش OSCE صورت گرفته است.روشها: در اين پژوهش توصيفي، كل اساتيد باليني پزشكي، دندانپزشكي، پرستاري و مامايي و بهداشت دانشگاه علوم پزشكي كرمان جامعه مورد مطالعه بودند (266 نفر). ميزان پاسخدهي 4/74 درصد بود. اطلاعات از طريق پرسشنامه پژوهشگر ساخته در 5 حيطه فرهنگي، امكانات، دانش فني، زمان و ويژگيهاي آزمون جمعآوري شد. دادهها با استفاده از شاخصهاي پراكندگي و مركزي بيان گرديد و با آزمونهاي آماري t، ANOVA و ضريب همبستگي اسپيرمن و پيرسون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.نتايج: از 198 نفر شركتكننده در پژوهش، بيش از نيمي از آنها مذكر (1/55 درصد) با ميانگين سني 07/4±8/41 بودند. بيشترين رتبه علمي را استادياري، رشته تحصيلي را پزشكي و ميزان تحصيلات (PhD، متخصص و فوق تخصص) تشكيل دادند. بيشترين موافقت مربوط به حيطه امكانات اجرايي (526/2±9/14) و كمترين موافقت مربوط به حيطه دانش فني اجرايي (77/2±91/8) بود. بين نظرات مدرسان بر اساس متغيرهاي ميزان تحصيلات، رشته تحصيلي، رتبه علمي، سابقه آموزش و خدمت باليني اختلاف آماري معنيداري وجود داشت.نتيجهگيري: با توجه به يافتههاي پژوهش، اگرچه موانع و مشكلاتي براي اجراي آزمون OSCE بويژه از نظر امكانات و وقتگيربودن اين روش وجود دارد، اما به علت مزايا و ويژگيهاي خاص اين روش در ارزيابي مهارتهاي باليني، اين مشكلات و نقاط ضعف قابل چشمپوشي بوده و توسعه اين روش و بكارگيري آن از طريق ايجاد بستر مناسب و رفع موانع اجرايي در همه گروههاي آموزشي قابل توصيه است.
نویسندگان: وجیهه همتی, پونه کریم زاده کارنما, علی اکبر حق دوست, رزیتا رضایی, رقیه نظری, M Ehsani
کلیدواژه ها :
: 17752
: 5
: 0
ایندکس شده در :
سابقه و هدف: سيلر کانال ريشه، ماده ای است کمکی که جهت بالا بردن کيفيت پرکردگی کانال ريشه استفاده می شود. هدف از انجام اين مطالعه آزمايشگاهی که با استفاده از روش نفوذ رنگ انجام شد مقايسه ميزان ريزنشت آپيکالی چهار نوع کانال سيلر می باشد. مواد و روش ها: اين مطالعه بر روی 140 دندان قدامی تک کانال کشيده شده انجام شد، دندان ها به چهار گروه آزمون و دو گروه کنترل مثبت و منفی تقسيم شدند و هر گروه آزمون توسط يکی از 4 نوع سيلر: 1- AH26 2- ZOE 3- Apexit 4- Dorifill و گوتاپرکا و به روش تراکم جانبی پر شدند. دندانها پس از مراحل دکلسيفيکاسيون درون جوهر هندی به مدت 15 دقيقه قرار گرفتند و در 3000 دور در دقيقه سانتريفوژ و سپس به مدت 72 ساعت درون جوهر غوطه ور شدند. بعد از برش طولی ميزان نفوذ رنگ توسط سه دندانپزشک با استفاده از کوليس و ذره بين اندازه گيری و سپس نتايج به روش آماری آناليز واريانس و t-test مقايسه گرديدند. يافته ها: گروه AH26 به ميزان 3.08 ميلی متر، ZOE به ميزان 3.25 ميلی متر، Apexit به ميزان 3.82 ميلی متر و Dorifill به ميزان 3.86 ميلی متر ريز نشت را نشان دادند. هم چنين نتايج نشان داد که ميزان ريز نشت بين دو گروه AH26 , ZOE معنی دار نبود ولی بين دو گروه Apexit و Dorifill با ZOE تفاوت معنی داری بود (P<0.0007). نتيجه گيری: اين نتايج نشان دادند که سيلر AH26 بهترين سيلر از نظر ريز نشت می باشد که برای تاييد بيشتر آن، مطالعات کلينيکی تکميلی بر روی انسان و حيوان و به صورت طولانی مدت پيشنهاد می شود
نویسندگان: منصوره عزیززاده فروزی, سکینه محمدعلیزاده چرندابی, علی اکبر حق دوست
کلیدواژه ها : کليدواژه ها مدل مراقبت پيگير - کيفيت خواب - همودياليز
: 13378
: 52
: 0
ایندکس شده در :

  اهداف: اختلال خواب با مشكلات جسمي، رفتاري و رواني همراه است. شواهدي مبني بر كاهش كيفيت خواب در بيماران همودياليزي وجود دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسي تاثير به­كارگيري مدل مراقبت پيگير بر كيفيت خواب بيماران همودياليزي انجام شد.

  روش­ها: اين پژوهش نيمه­تجربي روي بيماران همودياليزي بيمارستان گلديس شاهين­شهر طي سال­هاي 88- 1387 انجام شد. 43 بيمار با روش نمونه­گيري سرشماري به­عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. براي جمع­آوري داده­ها از پرسش­نامه كيفيت خواب پيتس­بورگ استفاده شد. براي اجراي مدل كه شامل چهار مرحله (آشناسازي، حساس­سازي، كنترل و ارزشيابي) بود، بيماران به 5 گروه تقسيم و براي هر گروه 4 تا 6 جلسه آموزشي­، طي 3 هفته برگزار شد. طي 9 هفته بعد از آن، مشاوره­هاي مراقبت پيگير، كنترل و ارزشيابي انجام شد. بلافاصله پس از اتمام مداخله و يك ماه بعد از آن، پرسش­نامه­ها مجدداً تكميل شد. داده­ها با استفاده از نرم­افزار SPSS 15 ، آمار توصيفي و آزمون­هاي آمار استنباطي تجزيه و تحليل شد.

  يافته­ها: با توجه به اينكه در پرسش­نامه پيتس­بورگ، نمره پايين­تر وضعيت بهتر را نشان مي­دهد، ميانگين نمره كيفيت خواب قبل از مداخله (64/3 ± 39/10) نسبت به بعد از مداخله (87/2 ± 54/5) به­طور معني­داري بيشتر بود (0001/0>p). همچنين، خواب كافي قبل از مداخله در 4/17% بيماران وجود داشت كه بعد از مداخله در 55% بيماران مشاهده شد؛ اين تفاوت نيز معني­دار بود (0001/0=p).

­­نتيجه­گيري: اجراي مدل مراقبت پيگير بر كيفيت خواب بيماران همودياليزي اثر مثبت دارد. آموزش پرستاران در خصوص استفاده از اين مدل، مي­تواند بر بهبود كيفيت خواب بيماران تاثيرگذار باشد.