مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: علی اکبر حق دوست, صدیف درویش مقدم, محدرضا شکیبی, عصمت نوحی
کلیدواژه ها : ارزشيابي - كيفيت - ارزشيابي آموزشي - نظارت آموزشي
: 16887
: 32
: 0
ایندکس شده در :
مقدمه. براي ارتقاي كيفيت وضعيت آموزشي، ارزيابي شيوه آموزش باليني و تدريس نظري و پس خوراند آن به مدرسين براي رفع ايرادات، از اهميت ويژه اي برخوردار است. در ارزشيابي، زماني مي توان به نتايج اعتماد نمود كه اطلاعات گردآوري شده از صحت و دقت كافي برخوردار باشد. شرط لازم براي تحقق آن وجود ابزارهاي دقيق براي جمع آوري اطلاعات مي باشد. تهيه و تنظيم فرمهاي معتبر و پايا براي ارزيابي شيوه تدريس نظري و آموزش باليني كه در عين حال سؤالات فرمها، وزني متناسب با اهميت آنها داشته باشد، هدف اين پژوهش بود.روشها. فهرستهاي وارسي جداگانه اي براي ارزشيابي دانشجويان از تدريس تئوري و باليني مدرسين، مديران گروه از مدرسين، رؤساي دانشكده ها از معاونين و مديران گروه، طراحي و حيطه هاي كار آن تعريف گرديد. با استفاده از نظريات كارشناسان، ضرايب اعتبار به روش دلفي و وزنهاي گزينه ها به روش ميانگين محصور شده (Trim mean) محاسبه گرديد.يافته ها. پرسشنامه هاي ارزشيابي اعضاي هيأت علمي، شامل حيطه هاي مختلف: نظم ، شيوه تدريس ، تسلط علمي و ارزشيابي مي باشند. طولاني ترين فرمها 17 گزينه (براي تدريس نظري و عملي اساتيد) و كوتاهترين آنها 8 گزينه (براي آموزش كارآموزي دانشكده داروسازي) داشت. بيشترين ضريب اعتبار 07/0 9/0 و كمترين03/0 83/0/0 محاسبه شد. مهمترين گزينه در آموزش تئوري , تسلط علمي اساتيد و در آموزش باليني, نظم بود.بحث. تهيه ليستهاي وارسي براي بررسي دستيابي به اهداف آموزشي ضروري است و بايد با دقت و صحت كافي انجام شود. با توجه به متغير بودن شرايط آموزشي، تجديد نظر مستمر در گزينه هاي فرمها توصيه مي شود.
نویسندگان: منصوره عزیزاده فروزی, علی اکبر حق دوست
کلیدواژه ها :
: 9036
: 46
: 0
ایندکس شده در :
مقدمه: توجه به بهبود وضعيت تغذيه دختران نوجوان، كه مادران نسل آينده خواهند بود، ميتواند از مؤثرترين اقدامات بنيادين براي پيشگيري از بيماريهاي مزمن سنين بعدي باشد. شناخت عوامل پيشبيني كننده رفتارها، يكي از مؤثرترين راههايي است كه مي-تواند جزو برنامههاي پيشگيري در جوامع، به خصوص در كشورهاي در حال توسعه قرار گيرد. هدف: اين مطالعه به منظورتعيين نقش پيشبيني كننده خود كارآمدي در پيشبيني رفتارهاي غذايي دختران مقطع دبيرستان شهر كرمان در سال 1386 صورت گرفت. روش بررسي: در اين مطالعه همبستگي، دانشآموزان دبيرستانهاي دخترانه شهر كرمان به عنوان جامعه پژوهش و بر اساس مطالعه مقدماتي، نمونه پژوهش 800 نفر تعيين شد. 900 پرسشنامه توزيع گرديد كه در پايان 812 پرسشنامه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نمونهگيري به روش تصادفي– خوشهاي صورت گرفت. جهت گردآوري دادهها از پرسشنامه استفاده شد كه در سه بخش شامل، سؤالات مربوط به ويژگيهاي فردي و عمومي، رفتارهاي غذايي، خود كارآمدي رفتارهاي غذايي تنظيم شده بود. اطلاعات پس از كسب روايي و پايايي مناسب جمعآوري و مورد تجزيه تحليل قرار گرفت. نتايج: يافتههاي اين پژوهش نشان داد كه بيشتر دانش آموزان مورد مطالعه (4/57 درصد) كمتر يا مساوي 16 سال سن داشتند و درصد نمرات كسب شده در حيطه رفتار غذايي و خود كارآمدي آن به ترتيب 66 و 61 درصد بود. نتايج آناليز رگرسيون دو متغيره، ارتباط معنيدار و مثبتي را بين ميانگين نمره رفتار غذايي و خود كارآمدي آن (32/0R=، 0001/0P=) نشان داد كه علاوه بر خود كارآمدي رفتار غذايي عواملي چون، تحصيلات پدر، ارزيابي وضع اقتصادي خانواده در مقايسه با سايرين از ديد دانشآموزان، ميزان اهميت خانواده به مصرف غذاي سالم، داشتن حق انتخاب مواد غذايي در خانواده، تعداد صرف وعدههاي غذا با خانواده و شغل مادر پيشبيني كننده رفتار غذايي بودند. نتيجهگيري: نتايج به دست آمده، نقش پيش بيني كننده مفهوم خودكارآمدي را براي رفتارهاي ارتقا دهنده سلامت نظير رفتار غذايي بر طبق مدل Pender تأييد ميكند، بنابراين از شيوههاي افزايش خودكارآمدي از قبيل ترغيب كلامي، افزايش خودآگاهي نوجوانان نسبت به تواناييهاي خود و ارايه الگوهاي مناسب براي آنها ميتوان به عنوان عوامل ارتقا دهنده رفتارهاي بهداشتي استفاده كرد.
نویسندگان: علی اکبر حق دوست, رضا نخعی زاده
کلیدواژه ها : ورزش - بيماريهاي پوستي
: 10000
: 30
: 0
ایندکس شده در :
شركت در فعاليت هاي ورزشي روز به روز افزايش مي يابد و متخصصين پوست گروهي از كادر پزشكي هستند كه با بيماري هاي پوستي ناشي از اين فعاليت مواجه خواهند شد. در بسياري از فعاليت هاي ورزشي، پوست و ضمايم، تحت آسيب هاي فيزيكي و عوامل محيطي ناشي از آن قرار مي گيرند. فعاليت هاي فيزيكي، پوست را مستعد به عفونت ها كرده و حتي مي توانند باعث بروز و تشديد ضايعات پوستي قبلي شوند. بدين منظور پژوهشي مقطعي و توصيفي جهت بررسي ميزان شيوع ضايعات پوستي در ورزشكاران شهر كرمان كه عضو باشگاه هاي ورزشي شهر بودند، انجام شد. جهت انجام اين پژوهش 201 ورزشكار مذكر در 10 رشته ورزشي به صورت خوشه اي انتخاب شدند. گروه شاهد نيز 201 نفر دانشجوي پسر علوم پزشكي كرمان بودند كه به صورت تفنني ورزش كرده، هرگز عضو باشگاه ورزشي نبودند، انتخاب آنها نيز به صورت تصادفي انجام شد و هر دو گروه تحت معاينه كامل پوستي قرار گرفتند. ميانگين سني در گروه ورزشكاران داراي ضايعه پوستي 21.1 سال و در ورزشكاران سالم 19 سال بود. در گروه شاهد ميانگين سني 21.2 بود. فراواني موارد بيماري در گروه ورزشكار (38%) بيش از گروه شاهد (11%) بود (P<0.01). از نظر تنوع بيماري پوستي در گروه ورزشكار 7 نوع ضايعه پوستي وجود داشت كه به ترتيب فراواني شامل: 1) كالوزيته (پينه)، 2) آكنه مكانيكي، 3) ميخچه، 4) تينه آ ورسيكالر، 5) ندول ورزشكاري، 6) تينه آ پديس، 7) كهير بود. در گروه شاهد 3 نوع ضايعه پوستي وجود داشت كه به ترتيب فراواني شامل: 1) ميخچه، 2) آكنه مكانيكي، 3) تينه آ ورسيكالر بود. متوسط دوره اشتغال به ورزش در گروه ورزشكاران سالم 4.9 سال و در گروه ورزشكاران داراي ضايعه پوستي 6.3 سال بود. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد كه فراواني ضايعات پوستي و تنوع آنها در ورزشكاران بيش از گروه شاهد مي باشد (38.3 در برابر 11.9) (P<0.01). همچنين بروز بيماري هاي پوستي با افزايش سن و طول مدت اشتغال به ورزش افزايش مي يابد. از سوي ديگر فراواني ضايعات پوستي در رشته هايي كه با تجهيزات ورزشي سروكار داشته اند، 3.3 برابر بيش از رشته هايي بود كه با تجهيزات ورزشي سروكار نداشتند. با توجه به شرايط اقليمي و توجه خاص به ورزش بايد اقدامات بهداشتي منظم و ادواري در زمينه هاي مختلف منجمله بهداشت پوست در ورزشكاران اعمال گردد.
نویسندگان: وجیهه همتی, پونه کریم زاده کارنما, علی اکبر حق دوست, رزیتا رضایی, رقیه نظری, M Ehsani
کلیدواژه ها :
: 17808
: 5
: 0
ایندکس شده در :
سابقه و هدف: سيلر کانال ريشه، ماده ای است کمکی که جهت بالا بردن کيفيت پرکردگی کانال ريشه استفاده می شود. هدف از انجام اين مطالعه آزمايشگاهی که با استفاده از روش نفوذ رنگ انجام شد مقايسه ميزان ريزنشت آپيکالی چهار نوع کانال سيلر می باشد. مواد و روش ها: اين مطالعه بر روی 140 دندان قدامی تک کانال کشيده شده انجام شد، دندان ها به چهار گروه آزمون و دو گروه کنترل مثبت و منفی تقسيم شدند و هر گروه آزمون توسط يکی از 4 نوع سيلر: 1- AH26 2- ZOE 3- Apexit 4- Dorifill و گوتاپرکا و به روش تراکم جانبی پر شدند. دندانها پس از مراحل دکلسيفيکاسيون درون جوهر هندی به مدت 15 دقيقه قرار گرفتند و در 3000 دور در دقيقه سانتريفوژ و سپس به مدت 72 ساعت درون جوهر غوطه ور شدند. بعد از برش طولی ميزان نفوذ رنگ توسط سه دندانپزشک با استفاده از کوليس و ذره بين اندازه گيری و سپس نتايج به روش آماری آناليز واريانس و t-test مقايسه گرديدند. يافته ها: گروه AH26 به ميزان 3.08 ميلی متر، ZOE به ميزان 3.25 ميلی متر، Apexit به ميزان 3.82 ميلی متر و Dorifill به ميزان 3.86 ميلی متر ريز نشت را نشان دادند. هم چنين نتايج نشان داد که ميزان ريز نشت بين دو گروه AH26 , ZOE معنی دار نبود ولی بين دو گروه Apexit و Dorifill با ZOE تفاوت معنی داری بود (P<0.0007). نتيجه گيری: اين نتايج نشان دادند که سيلر AH26 بهترين سيلر از نظر ريز نشت می باشد که برای تاييد بيشتر آن، مطالعات کلينيکی تکميلی بر روی انسان و حيوان و به صورت طولانی مدت پيشنهاد می شود