مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: علی اکبر حق دوست, مصطفی قربانی, زهرا بهشتی, معصومه محبوبی
کلیدواژه ها : وریدهای واریسی - عوامل شغلی - عوامل دموگرافیک - پرستاری
: 22081
: 47
: 0
ایندکس شده در :

  هدف : واريس اندام تحتاني يكي از شايعترين آسيبهايي است كه در نتيجه فعاليتهاي شغلي سخت ايجاد و به مرور زمان بر شدت آن افزوده ميشود. اين آسيبها ميتوانند هزينههاي زيادي را به فرد و جامعه تحميل كنند. لذا اين مطالعه به منظور بررسي ارتباط عوامل شغلي و دموگرافيك با شدت واريس اندام تحتاني در پرستاران بيمارستانهاي آمل انجام شده است.

  روش بررسي: اين مطالعه بروش توصيفي-مقطعي بروي 203 پرستار شاغل در بيمارستانهاي شهر آمل انجام شد. ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامهاي بود كه از طريق مصاحبه و معاينه فيزيكي بر اساس فرم بازنگري استاندارد CEAP تكميل گرديد.

  يافتهها : 145 نفر از واحدهاي مورد پژوهش زن و 9/73% از پرستاران مبتلا به وريدهاي واريسي با شدتهاي متفاوت بودند (77- 65 : CI 95). ارتباط معني داري بين جنس مونث، سن، BM I (21/1 OR = )، انجام ورزش منظم(31/0 OR = )، سابقه خانوادگي، وزن و از ميان عوامل شغلي، ساعات اضافه كار(01/1 OR = )، سابقه كار، ايستادن سرپا(3/2 OR = ) و نشستن در بخش با شدت وريد هاي واريسي پا وجود داشت.

  نتيجه گيري : با توجه به ابتلا تعداد زيادي از پرستاران اين مطالعه به واريس اندام تحتاني با شدتهاي متفاوت و تاثير بسياري از عوامل شغلي و دموگرافيك، به نظر ميرسد آموزشهاي لازم به منظور كاهش از كار افتادگي و صرف هزينههاي درماني در جهت تعديل عوامل خطر و پيشگيري از ايجاد واريس و تشديد آن ضروري باشد.

نویسندگان: علی اکبر حق دوست, صدیف درویش مقدم, محدرضا شکیبی, عصمت نوحی
کلیدواژه ها : ارزشيابي - كيفيت - ارزشيابي آموزشي - نظارت آموزشي
: 14905
: 32
: 0
ایندکس شده در :
مقدمه. براي ارتقاي كيفيت وضعيت آموزشي، ارزيابي شيوه آموزش باليني و تدريس نظري و پس خوراند آن به مدرسين براي رفع ايرادات، از اهميت ويژه اي برخوردار است. در ارزشيابي، زماني مي توان به نتايج اعتماد نمود كه اطلاعات گردآوري شده از صحت و دقت كافي برخوردار باشد. شرط لازم براي تحقق آن وجود ابزارهاي دقيق براي جمع آوري اطلاعات مي باشد. تهيه و تنظيم فرمهاي معتبر و پايا براي ارزيابي شيوه تدريس نظري و آموزش باليني كه در عين حال سؤالات فرمها، وزني متناسب با اهميت آنها داشته باشد، هدف اين پژوهش بود.روشها. فهرستهاي وارسي جداگانه اي براي ارزشيابي دانشجويان از تدريس تئوري و باليني مدرسين، مديران گروه از مدرسين، رؤساي دانشكده ها از معاونين و مديران گروه، طراحي و حيطه هاي كار آن تعريف گرديد. با استفاده از نظريات كارشناسان، ضرايب اعتبار به روش دلفي و وزنهاي گزينه ها به روش ميانگين محصور شده (Trim mean) محاسبه گرديد.يافته ها. پرسشنامه هاي ارزشيابي اعضاي هيأت علمي، شامل حيطه هاي مختلف: نظم ، شيوه تدريس ، تسلط علمي و ارزشيابي مي باشند. طولاني ترين فرمها 17 گزينه (براي تدريس نظري و عملي اساتيد) و كوتاهترين آنها 8 گزينه (براي آموزش كارآموزي دانشكده داروسازي) داشت. بيشترين ضريب اعتبار 07/0 9/0 و كمترين03/0 83/0/0 محاسبه شد. مهمترين گزينه در آموزش تئوري , تسلط علمي اساتيد و در آموزش باليني, نظم بود.بحث. تهيه ليستهاي وارسي براي بررسي دستيابي به اهداف آموزشي ضروري است و بايد با دقت و صحت كافي انجام شود. با توجه به متغير بودن شرايط آموزشي، تجديد نظر مستمر در گزينه هاي فرمها توصيه مي شود.
نویسندگان: وجیهه همتی, پونه کریم زاده کارنما, علی اکبر حق دوست, رزیتا رضایی, رقیه نظری, M Ehsani
کلیدواژه ها :
: 15744
: 5
: 0
ایندکس شده در :
سابقه و هدف: سيلر کانال ريشه، ماده ای است کمکی که جهت بالا بردن کيفيت پرکردگی کانال ريشه استفاده می شود. هدف از انجام اين مطالعه آزمايشگاهی که با استفاده از روش نفوذ رنگ انجام شد مقايسه ميزان ريزنشت آپيکالی چهار نوع کانال سيلر می باشد. مواد و روش ها: اين مطالعه بر روی 140 دندان قدامی تک کانال کشيده شده انجام شد، دندان ها به چهار گروه آزمون و دو گروه کنترل مثبت و منفی تقسيم شدند و هر گروه آزمون توسط يکی از 4 نوع سيلر: 1- AH26 2- ZOE 3- Apexit 4- Dorifill و گوتاپرکا و به روش تراکم جانبی پر شدند. دندانها پس از مراحل دکلسيفيکاسيون درون جوهر هندی به مدت 15 دقيقه قرار گرفتند و در 3000 دور در دقيقه سانتريفوژ و سپس به مدت 72 ساعت درون جوهر غوطه ور شدند. بعد از برش طولی ميزان نفوذ رنگ توسط سه دندانپزشک با استفاده از کوليس و ذره بين اندازه گيری و سپس نتايج به روش آماری آناليز واريانس و t-test مقايسه گرديدند. يافته ها: گروه AH26 به ميزان 3.08 ميلی متر، ZOE به ميزان 3.25 ميلی متر، Apexit به ميزان 3.82 ميلی متر و Dorifill به ميزان 3.86 ميلی متر ريز نشت را نشان دادند. هم چنين نتايج نشان داد که ميزان ريز نشت بين دو گروه AH26 , ZOE معنی دار نبود ولی بين دو گروه Apexit و Dorifill با ZOE تفاوت معنی داری بود (P<0.0007). نتيجه گيری: اين نتايج نشان دادند که سيلر AH26 بهترين سيلر از نظر ريز نشت می باشد که برای تاييد بيشتر آن، مطالعات کلينيکی تکميلی بر روی انسان و حيوان و به صورت طولانی مدت پيشنهاد می شود
نویسندگان: علی اکبر حق دوست, سعیده فرج زاده
کلیدواژه ها : كارگاه آموزشي - روش تدريس - آگاهي - نگرش - عملكرد
: 14694
: 73
: 0
ایندکس شده در :
زمينه: توسعه دانش و نگرش افراد شركت كننده در برنامه هاي آموزشي يكي از عوامل تعيين كننده ميزان موفقيت به كارگيري محتواي آموزش در حيطه عمل است. هدف: مطالعه به منظور تعيين تاثير كارگاه هاي مقدماتي روش تدريس بر آگاهي، نگرش و عملكرد اعضا هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي كرمان انجام شد. مواد و روش ها: اين مطالعه نيمه تجربي در سال 1379 بر روي 71 نفر از شركت كنندگان كارگاه هاي مقدماتي روش تدريس انجام شد كه به روش نمونه گيري ساده انتخاب شدند. داده ها بوسيله پرسشنامه با ضريب روايي 76/0 و 8/0 به ترتيب براي آگاهي و نگرش و با حداقل ضريب پايايي 7/0، قبل و بعد از كارگاه جمع آوري گرديد. اطلاعات مربوط به عملكرد از طريق فهرست وارسي خود ارزياب با روايي 0.91 و ضريب پايايي 75/0 قبل از كارگاه و در طول يك نيمسال تحصيلي بعد از كارگاه كسب و با استفاده از آزمون هاي پارامتريك و غيرپارامتريك تجزيه و تحليل شد. يافته ها: ميانگين نمره آگاهي قبل از كارگاه 7/3±02/6 و نمره نگرش و عملكرد بر مبناي بيست به ترتيب 2/1±2/14 و 2/2±6/13بود. اين ميانگين بعد از كارگاه براي دانش 9/3±4/13، نگرش 1/2±2/18و عملكرد 68/1±12/14 بود. بين نمره آگاهي و نگرش قبل و بعد از كارگاه ارتباط معني دار آماري وجود داشت (001/0 p< ). ولي بين نمره عملكرد قبل و بعد از كارگاه رابطه آماري مشاهده نشد. همچنين بين تغييرات نمره آگاهي و نگرش با عملكرد ارتباط معني داري وجود نداشت. با افزايش سن دانش كسب شده در انتهاي كارگاه كمتر مي شد ( 33/0 r=- و 03/0 p<). نتيجه گيري: به نظر مي رسد كارگاه هاي موجود مي توانند دانش شركت كنندگان را افزايش و نگرش آنها را ارتقا دهد، ولي توسعه رفتار در حيطه عملكرد علاوه بر كارگاه آموزشي به عوامل ديگري وابسته است.