مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: علی اکبر حق دوست, صدیف درویش مقدم, محدرضا شکیبی, عصمت نوحی
کلیدواژه ها : ارزشيابي - كيفيت - ارزشيابي آموزشي - نظارت آموزشي
: 18067
: 32
: 0
ایندکس شده در :
مقدمه. براي ارتقاي كيفيت وضعيت آموزشي، ارزيابي شيوه آموزش باليني و تدريس نظري و پس خوراند آن به مدرسين براي رفع ايرادات، از اهميت ويژه اي برخوردار است. در ارزشيابي، زماني مي توان به نتايج اعتماد نمود كه اطلاعات گردآوري شده از صحت و دقت كافي برخوردار باشد. شرط لازم براي تحقق آن وجود ابزارهاي دقيق براي جمع آوري اطلاعات مي باشد. تهيه و تنظيم فرمهاي معتبر و پايا براي ارزيابي شيوه تدريس نظري و آموزش باليني كه در عين حال سؤالات فرمها، وزني متناسب با اهميت آنها داشته باشد، هدف اين پژوهش بود.روشها. فهرستهاي وارسي جداگانه اي براي ارزشيابي دانشجويان از تدريس تئوري و باليني مدرسين، مديران گروه از مدرسين، رؤساي دانشكده ها از معاونين و مديران گروه، طراحي و حيطه هاي كار آن تعريف گرديد. با استفاده از نظريات كارشناسان، ضرايب اعتبار به روش دلفي و وزنهاي گزينه ها به روش ميانگين محصور شده (Trim mean) محاسبه گرديد.يافته ها. پرسشنامه هاي ارزشيابي اعضاي هيأت علمي، شامل حيطه هاي مختلف: نظم ، شيوه تدريس ، تسلط علمي و ارزشيابي مي باشند. طولاني ترين فرمها 17 گزينه (براي تدريس نظري و عملي اساتيد) و كوتاهترين آنها 8 گزينه (براي آموزش كارآموزي دانشكده داروسازي) داشت. بيشترين ضريب اعتبار 07/0 9/0 و كمترين03/0 83/0/0 محاسبه شد. مهمترين گزينه در آموزش تئوري , تسلط علمي اساتيد و در آموزش باليني, نظم بود.بحث. تهيه ليستهاي وارسي براي بررسي دستيابي به اهداف آموزشي ضروري است و بايد با دقت و صحت كافي انجام شود. با توجه به متغير بودن شرايط آموزشي، تجديد نظر مستمر در گزينه هاي فرمها توصيه مي شود.
نویسندگان: علی اکبر حق دوست, سعیده فرج زاده
کلیدواژه ها : كارگاه آموزشي - روش تدريس - آگاهي - نگرش - عملكرد
: 18025
: 73
: 0
ایندکس شده در :
زمينه: توسعه دانش و نگرش افراد شركت كننده در برنامه هاي آموزشي يكي از عوامل تعيين كننده ميزان موفقيت به كارگيري محتواي آموزش در حيطه عمل است. هدف: مطالعه به منظور تعيين تاثير كارگاه هاي مقدماتي روش تدريس بر آگاهي، نگرش و عملكرد اعضا هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي كرمان انجام شد. مواد و روش ها: اين مطالعه نيمه تجربي در سال 1379 بر روي 71 نفر از شركت كنندگان كارگاه هاي مقدماتي روش تدريس انجام شد كه به روش نمونه گيري ساده انتخاب شدند. داده ها بوسيله پرسشنامه با ضريب روايي 76/0 و 8/0 به ترتيب براي آگاهي و نگرش و با حداقل ضريب پايايي 7/0، قبل و بعد از كارگاه جمع آوري گرديد. اطلاعات مربوط به عملكرد از طريق فهرست وارسي خود ارزياب با روايي 0.91 و ضريب پايايي 75/0 قبل از كارگاه و در طول يك نيمسال تحصيلي بعد از كارگاه كسب و با استفاده از آزمون هاي پارامتريك و غيرپارامتريك تجزيه و تحليل شد. يافته ها: ميانگين نمره آگاهي قبل از كارگاه 7/3±02/6 و نمره نگرش و عملكرد بر مبناي بيست به ترتيب 2/1±2/14 و 2/2±6/13بود. اين ميانگين بعد از كارگاه براي دانش 9/3±4/13، نگرش 1/2±2/18و عملكرد 68/1±12/14 بود. بين نمره آگاهي و نگرش قبل و بعد از كارگاه ارتباط معني دار آماري وجود داشت (001/0 p< ). ولي بين نمره عملكرد قبل و بعد از كارگاه رابطه آماري مشاهده نشد. همچنين بين تغييرات نمره آگاهي و نگرش با عملكرد ارتباط معني داري وجود نداشت. با افزايش سن دانش كسب شده در انتهاي كارگاه كمتر مي شد ( 33/0 r=- و 03/0 p<). نتيجه گيري: به نظر مي رسد كارگاه هاي موجود مي توانند دانش شركت كنندگان را افزايش و نگرش آنها را ارتقا دهد، ولي توسعه رفتار در حيطه عملكرد علاوه بر كارگاه آموزشي به عوامل ديگري وابسته است.
نویسندگان: منصوره عزیززاده فروزی, سکینه محمدعلیزاده چرندابی, علی اکبر حق دوست
کلیدواژه ها : کليدواژه ها مدل مراقبت پيگير - کيفيت خواب - همودياليز
: 14403
: 52
: 0
ایندکس شده در :

  اهداف: اختلال خواب با مشكلات جسمي، رفتاري و رواني همراه است. شواهدي مبني بر كاهش كيفيت خواب در بيماران همودياليزي وجود دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسي تاثير به­كارگيري مدل مراقبت پيگير بر كيفيت خواب بيماران همودياليزي انجام شد.

  روش­ها: اين پژوهش نيمه­تجربي روي بيماران همودياليزي بيمارستان گلديس شاهين­شهر طي سال­هاي 88- 1387 انجام شد. 43 بيمار با روش نمونه­گيري سرشماري به­عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. براي جمع­آوري داده­ها از پرسش­نامه كيفيت خواب پيتس­بورگ استفاده شد. براي اجراي مدل كه شامل چهار مرحله (آشناسازي، حساس­سازي، كنترل و ارزشيابي) بود، بيماران به 5 گروه تقسيم و براي هر گروه 4 تا 6 جلسه آموزشي­، طي 3 هفته برگزار شد. طي 9 هفته بعد از آن، مشاوره­هاي مراقبت پيگير، كنترل و ارزشيابي انجام شد. بلافاصله پس از اتمام مداخله و يك ماه بعد از آن، پرسش­نامه­ها مجدداً تكميل شد. داده­ها با استفاده از نرم­افزار SPSS 15 ، آمار توصيفي و آزمون­هاي آمار استنباطي تجزيه و تحليل شد.

  يافته­ها: با توجه به اينكه در پرسش­نامه پيتس­بورگ، نمره پايين­تر وضعيت بهتر را نشان مي­دهد، ميانگين نمره كيفيت خواب قبل از مداخله (64/3 ± 39/10) نسبت به بعد از مداخله (87/2 ± 54/5) به­طور معني­داري بيشتر بود (0001/0>p). همچنين، خواب كافي قبل از مداخله در 4/17% بيماران وجود داشت كه بعد از مداخله در 55% بيماران مشاهده شد؛ اين تفاوت نيز معني­دار بود (0001/0=p).

­­نتيجه­گيري: اجراي مدل مراقبت پيگير بر كيفيت خواب بيماران همودياليزي اثر مثبت دارد. آموزش پرستاران در خصوص استفاده از اين مدل، مي­تواند بر بهبود كيفيت خواب بيماران تاثيرگذار باشد.
نویسندگان: مریم نصیریان , علی اکبر حق دوست, هاشم زبید , آقای مسعود صفایی
کلیدواژه ها :
: 10941
: 22
: 0
ایندکس شده در :